اجزاء ربات های صنعتی کوکا | Kuka Robots

آشنایی با ربات های صنعتی کوکا و اجزاء آن

ربات های کوکا شامل 4 قسمت اصلی هستند

1- خود ربات که اصطلاحاً به آن بازو یا منی پیولیتر گفته میشود که توسط سروو موتورها با دقت بسیار بالا هدایت میشوند. این ربات ها شش محور یا دارای شش درجه آزادی می باشند یعنی علاوه بر حرکت در محورهای x ،y، و z حول این محورها در محدوده شعاع دسترسی خود بصورت دورانی میچرخند.

2- کنترلر: کنترلر های کوکا دارای نسل های مختلفی هستند krc1، krc2، krc3، krc4 و جدیدترین نسل کنترلرهای ربات کوکا krc5 هستند. کنترلر ربات شامل پردازشگر مرکزی، منبع تغذیه، مدارهای قدرت و فرمان و به عبارتی کنترل کننده ربات هستند. هر کدوم از ربات ها قابلیت لینک شدن با مدل های خاصی از کنترلر ها را دارند.

3- تیچ پندانت/کنترل پنل : تنظیمات ربات، برنامه نویسی حرکتی یا اصطلاحاً تیچ ربات توسط تیچ پندانت انجام میشه.

4- سیستم نرم افزاری ربات کوکا KSS مخفف KUKA SOFTWARE SYSTEM ست که دارای نسل های مختلفی است. هر ربات دارای زبان برنامه نویسی مخصوص به خود است و زبان برنامه نویسی ربات کوکا( KRL ( KUKA ROBOT LANGUAGE است.

KUKA Robots

LBR iiwa 7 R800

LBR iiwa 14 R820

KR 6 R700 fivve (KR AGILUS)

KR 6 R700 sixx (KR AGILUS) 

 KR 6 R700 sixx WP (KR AGILUS)

KR 6 R900 fivve (KR AGILUS)

 KR 6 R900 sixx (KR AGILUS)

KR 6 R900 sixx WP (KR AGILUS)

KR 10 R900 sixx (KR AGILUS)

KR 10 R900 sixx WP (KR AGILUS)

KR 10 R1100 fivve (KR AGILUS)

KR 10 R1100 sixx (KR AGILUS)

KR 10 R1100 sixx WP (KR AGILUS)

KR 6 R900 sixx CR (KR AGILUS)

KR 6 R900 sixx HM-SC (KR AGILUS Hygienic Machine)

KR 5 scara R350

KR 5 scara R550

KR 10 scara R850

KR 3

KR 5 ARC HW(KR 5-2 ARC HW)

KR 5 ARC

KR 5 sixx R650

KR 5 sixx R850

KR 16 CR (KR 16-2 CR)

KR 6 (KR 6-2)

KR 15 L6/2

KR 15 SL

KR 15(KR 15/2)

KR 16 EX

KR 16 ARC HW

KR 16 L6 (KR 16 L6-2)

KR 16 L6-2 KS

KR 16 L8 ARC HW(KR 16 L8-3 ARC HW)

KR 16S

KR 16-2 F (KR 16 F)

KR 16-2 KS-S

KR 16-2 KS-F (KR 16 KS-F)

KR 16 (KR 16-2)

KR 16-2 S

KR 16-3 S

KR 20-3

KR CYBERTEC nano series

KR 30-3 F (KR 30 F)

KR 30 HA

KR 30 L16-2 (KR 30 L16)

KR 30-3 CR

KR 30-3 HA

KR 30-3

KR 30-4 KS

KR 30-4 KS-F

KR 40 PA

KR 60 HA

KR 60 L16-2 KS (KR 60 L16-3 KS)

KR 60-3 F

KR 60-3 HA

KR 60-3

KR 60-4 KS

KR 60-4 KS-F

KR 90 R3100 EXTRA (KR QUANTEC EXTRA)

KR 90 R3100 EXTRA F-HP (KR QUANTEC EXTRA)

KR 120 R2900 EXTRA (KR QUANTEC EXTRA)

KR 120 R2900 EXTRA F-HP (KR QUANTEC EXTRA)

KR 120 R3200 PA(KR QUANTEC)

KR 150 R2700 EXTRA (KR QUANTEC EXTRA)

KR 150 R2700 EXTRA F-HP (KR QUAMTEC EXTRA)

KR 180 R2500 EXTRA (KR QUANTEC EXTRA)

KR 180 R2500 EXTRA F-HP (KR QUANTEC EXTRA)

KR 210 R2700 EXTRA (KR QUANTEC EXTRA)

KR 120 R1800 NANO (KR QUANTEC NANO)

KR 160 R1570 NANO (KR QUANTEC NANO)

KR 90 R3700 PRIME K (KR QUANTEC PRIME)

KR 120 R3500 PRIME K (KR QUANTEC PRIME)

KR 150 R3100 PRIME (KR QUANTEC PRIME)

KR 150 R3300 PRIME K (KR QUANTEC PRIME)

KR 180 R2900 PRIME (KR QUANTEC PRIME)

KR 180 R3100 PRIME K (KR QUANTEC PRIME)

KR 180 R3200 PA (KR QUANTEC)

KR 210 R2700 PRIME (KR QUANTEC PRIME)

KR 210 R2700 PRIME F (KR QUANTEC PRIME)

KR 210 R2900 PRIME K (KR QUANTE PRIME)

KR 240 R2500 PRIME (KR QUANTEC)

KR 240 R2700 PRIME (KR QUANTEC)

KR 240 R3200 PA (KR QUANTEC)

KR 90 R2700 PRO (KR QUANTEC PRO)

KR 120 R2500 PRO (KR QUANTEC PRO)

KR 210 R3100 ULTRA (KR QUANTEC ULTRA)

KR 240 R2900 ULTRA (KR QUANTEC ULTRA)

KR 270 R2700 ULTRA (KR QUANTEC ULTRA)

KR 300 R2500 ULTRA (KR QUANTEC ULTRA)

KR 210 R3100 ULTRA F (KR QUANTEC ULTRA)

KR 120 R3900 ULTRA K (KR QUANTEC ULTRA)

KR 150 R3700 ULTRA K (KR QUANTEC ULTRA)

KR 180 R3500 ULTRA K-HP (KR QUANTEC ULTRA)

KR 210 R3300 ULTRA K (KR QUANTEC ULTRA)

KR 240 R3100 ULTRA K (KR QUANTEC ULTRA)

KR 270 R2900 ULTRA K (KR QUANTEC ULTRA)

KR 240 R2900 ULTRA F (KR QUANTEC ULTRA)

KR 270 R2700 ULTRA F (KR QUANTEC ULTRA)

 

 

KR 240 R3330 (KR 360 FORTEC)

KR 280 R3080 (KR 360 FORTEC)

KR 360 R2830 (KR 360 FORTEC)

KR 340 R3330 (KR 500 FORTEC)

KR 420 R3080 (KR 500 FORTEC)

KR 480 R3330 MT (KR 500 FORTEC)

KR 500 R2830 (KR 500 FORTEC)

KR 500 R2830 MT (KR 500 FORTEC)

 

KR 420 R3330 (KR 600 FORTEC)

KR 510 R3080 (KR 600 FORTEC)

KR 600 R2830 (KR 600 FORTEC)

KR 1000 1300 TITAN PA

KR 1000 L750 TITAN

KR 1000 L750 TITAN F

KR 1000 L950 TITAN PA

KR 1000 TITAN F

KR 5 ARC

KR 5-2 arc HW

KR 6-2(KR 6)

KR 16 arc HW

KR 16 L6-2

KR 16 L8 arc HW

KR 16-2(KR 16)

KR 30 L16-2

KR 6 R700 SIXX CR (KR AGILUS)

KR 6 R900 SIXX CR (KR AGILUS)

KR 6 R900 SIXX HM-SC (KR AGILUS HYGIENIC MACHINE)

KR 10 R900 SIXX CR (KR AGILUS)

KR 10 R1100 SIXX CR (KR AGILUS)

KR 16-2 CR (KR 16 CR)

KR 210 R2700 prime CR

KR 16-2 KS-F

KR 16-2F (KR 16F)

KR 30-3 F(KR 30F)

KR 30-4 KS-F

KR 60-3 F

KR 60-4 KS-F

KR 90 R 3100 extra F-HP (KR QUANTEC EXTRA)

KR 120 R2900 extra F-HP(KR QUANTEC extra)

KR 150 R2700 extra F-HP (KR QUANTEC extra)

KR 180 R2500 EXTRA F-HP (KR QUANTEC extra)

KR 210 R2700 PRIME F (KR QUANTEC PRIME)

KR 210 R3100 ULTRA F (KR QUANTEC ULTRA)

KR 210-2 F EXCLUSIVE

KR 240 R2900 ULTRA F (KR QUANTEC ULTRA)

KR 270 R2700 ULTRA F (KR QUANTEC ULTRA)

KR 300 R2500 ULTRA F (KR QUANTEC ULTRA)

KR 1000 L750 TITAN F

KR 1000 TITAN F

KR FORTEC F(11)

KR 30 HA (KR 30-3 HA) (High Accuracy)

KR 60 HA (High Accuracy)

KR 90 R2900 extra HA(KR QUANTEC)

KR 90 R3100 extra HA (KR QUANTEC)

KR 120 R2700 extra HA (KR QUANTEC)

KR 40 PA

KR 120 R3200 PA (KR QUANTEC)

KR 180 R3200 PA (KR QUANTEC)

KR 180 R3500 ULTRA K-HP (KR QUANTEC ULTRA)

KR 210 R2900 PRIME K (KR QUANTE PRIME)

KR 210 R3300 ULTRA K (KR QUANTEC ULTRA)

KR 240 R3100 ULTRA K (KR QUANTEC ULTRA)

KR 240 R3200 PA (KR QUANTEC)

KR 270 R2900 ULTRA K (KR QUANTEC ULTRA)

KR 300-2 PA

KR 470-2 PA

KR 700 PA

KR 1000 1300 TITAN PA

KR 1000 L950 titan PA

KR QUANTEC PA arctic

KR 100 R3500 press (KR QUANTEC)

KR 120 R3500 press (KR QUANTEC)

KR 16 L6-2 KS

KR 30-4 KS

KR 60 L16-2 KS(KR 60 L16-3 KS)

KR 60-4 KS

KR 60 L30-4 KS

KR 60 L45-4 KS

KR 90 R3700 PRIME K (KR QUANTEC PRIME)

KR 120 R3500 PRIME K (KR QUANTEC PRIME)

KR 120 R3900 ULTRA K (KR QUANTEC ULTRA)

KR 150 R3300 PRIME K (KR QUANTEC PRIME)

KR 150 R3700 ULTRA K (KR QUANTEC ULTRA)

KR 180 R3100 PRIME K (KR QUANTEC PRIME)

KR 180 R3500 ULTRA K-HP (KR QUANTEC ULTRA)

KR 210 R2900 PRIME K (KR QUANTE PRIME)

KR 210 R3300 ULTRA K (KR QUANTEC ULTRA)

KR 240 R3100 ULTRA K (KR QUANTEC ULTRA)

KR 270 R2900 ULTRA K (KR QUANTEC ULTRA)

سری 2000
سری KR 150-2 K

KR 150 L110-2 K

KR 150 L130-2 K

KR 150-2 K

KR 180 L130-2

KR 180 L150-2

KR 180-2

KR 210 L100-2 K

KR 210 L150-2 K

KR 210 L180-2 K

KR 210-2 K

KR 240 L180-2

KR 240 L210-2

KR 240-2

KR 30 JET(KR 30-2 JET)

KR 60 JET(KR 60-2 JET)

KR 60 L30 JET

KR 60 L45 JET

فروش ربات های صنعتی کارکرده و نو با برندهای مطرح جهانی مانند Kuka و Fanuc و ABBو...

.Copyright 2024, RoboTkar Co. All rights reserved©

0
برای مخفی‌کردن نوار مقایسه، بیرون را کلیک نمایید
مقایسه
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است!

سبد خرید شما خالی است!

در حافظه موقت کپی شد